Výzkumný ústav pro farmacii a biochemii

Vaši organizaci připravíme na zvládnutí krizové situace, dodáme metodiku a metriku, nastavíme související administrativu. Náš tým se stane non-stop partnerem vašim zaměstnancům při prevenci problémových situací.

COVID-19

V rámci našich aktivit se dlouhodobě zaměřujeme na specializované poradenství a vzdělávání v oblastech provozních, organizačních a bezpečnostních, zejména v sektoru zdravotnictví a farmacie, ale také školství a komerčního sektoru.

Pandemie způsobená virem COVID-19 je zvládnutelná na mikroúrovni podniků a organizací. Důležitým předpokladem je prokazatelná připravenost a rychlá schopnost adekvátní reakceZa tímto účelem jsme vytvořili funkční metodiku a měřitelný standard připravenosti a odolnosti

Realizace konkrétních kroků a připravenost na zvládnutí krizových situací má význam jak pro organizaci samotnou, tak pro zřizovatele a zakladatele, finanční instituce a pojišťovny, poskytovatele dotací, dodavatele, odběratele a případně i veřejnost.

Vaši organizaci připravíme na zvládnutí krizové situace, dodáme metodiku a metriku, nastavíme souvisejícící administrativu. Náš tým se stane non-stop partnerem vašim zaměstnancům při prevenci problémových situací.

Postup přípravy a certifikace krizové připravenosti COVID-19

ta co není vidět
Vstupní konzultace (QUICK TEST)

Cílem vstupní konzultace v rozsahu 1-2 člověkodnů je objektivní pohled na reálnou připravenost organizace pro zvládnutí krizových situací, zejméně pak COVID19. Předmětem je vytvoření základního pohledu na krizové mechanismy, sběr potřebných informací v součinnosti se zaměstnanci, zpracování reportu a prezentace získaných poznatků. Vedení organizace touto cestou získá nezávislý pohled na připravenost a základní doporučení, jaké kroky jsou nutné pro zajištění krizové stability.

Výstup: základní report připrevenosti a prezentace.

Analýza krizové připravenosti

Na základě vstupní konzultace je možné realizovat detailní analýzu rizik a připravenosti organizace až do úrovně vybraných procesů a studia dotčených interních dokumentů. Rozsah analýzy je v návaznosti na velikost orgnaizace a složitost organizačních zpravidla 5 a více člověkodnů. Výstupem je velmi detailní pohled na připravenost organizace, nastavení krizových procesů, schopnost rychlé reakce a připravenost zaměstnanců na zvládání nových situací.

Výstup: podrobný report, důvodová zpráva a prezentace.

Asistence při přípravě organizace

Třetím krokem je intenzivní asistence při budování systému krizové připravenosti v rovině personální (proškolení a odborná příprava zaměstnanců), v rovině organizační (zpracování příslušných normativů, standardů a manuálů, včetně jejich zavedení do praxe), rovině technické (asistence při nastavení krizových procesů a jejich testování, zajištění materiální vybavenosti, atd.) a rovině administrativní (nastavení agendy dostatečně prokazující veškeré provedené úkony s cílem ochránit organizaci).

Výstup: organizace prokazatelně připravená ke zvládnutí krizové situace.

 

Audit připravenosti

Čtvrtým krokem je prověření vybudovaných a nastavených procesů, osvědčení jejich funkčnosti a schopnosti aktivace, s cílem vytvoření objektivního pohledu pro vedení a pro všechny dotčené orgány a organizace. Prokazatelně připravená organizace představuje minimální riziko a tím i omezenou potřebu případné vnější regulace.

Následná asistence

Následná asistence při udržování a prohlubování zavedených krizových procesů, asistence při pořizování a zavádění technických prostředků ochrany zdraví, asistence při komunikaci s dotčenými orgány a organizacemi, právní a organizační asistence, mediální podpora. 

Kontaktujte nás

Připravíme podmínky přesně pro vaši organizaci

Obchod

00420 704 182 526
Ing. Robert Květoň

Organizace

00420 777 617 810
Ing. Veronika Blažková

Veškeré dotazy týkající se obsahu a organizace našich služeb, konkrétní zadání týkající se Vašich požadavků a námětů lze zasílat na zákaznickou asistenční adresu asistence@vufb.eu

Zvládněte krizi