cs-CZen-GB
pátek 21. února 2020
Hard skills

Společnost VUFB, s.r.o. se primárně zaměřuje na pořádání odborných kurzů, jejichž cílem je získání a osvojení rozsáhlejších znalostí ve vybraných oborech. Kurzy jsou vhodné jak pro získání znalostí začátečníky tak pro prohloubení a rozšíření znalostí odborníků. Vždy je přednesen nezbytný teoretický základ, který je dále rozvíjen praktickými aplikacemi.

Přínosem tohoto komplexního programu je skutečnost, že posluchač kurzu získá objektivní náhled na danou problematiku a není vystaven pouze teorii, ale na mnoha případových studiích si může osvojit i praktické znalosti, příp. s lektory diskutovat problémy ze své praxe.

Společnost VUFB, s.r.o. disponuje lektorskou a konzultantskou základnou a to jak z řad interních lektorů, tak externích spolupracovníků. Většina spolupracovníků se dlouhodobě angažuje v oblasti odborného vzdělávání a má úzké kontakty s praxí.

Společnost VUFB, s.r.o. dbá na to, aby jako lektoři ve všech modulech působili skuteční odborníci, specialisté a experti v dané problematice.

Kurzy jsou v základu pořádány jako otevřené, je tedy možné přihlásit se na ně po vyplnění a zaslání krátké elektronické přihlášky, je však možné uzpůsobit daný kurz nebo připravit zcela nový kurz na přání zákazníka a realizovat jej v úzké součinnosti s vedením společnosti zadavatele vzdělávání. Struktura a obsah těchto projektů vychází pak z cílů organizace a z monitoringu vzdělávacích potřeb v dané instituci či týmu. Finální podoba vzdělávacího projektu a konkrétní struktura dílčích modulů je VUFB, s.r.o. předložena kompetentním osobám zadavatele k odsouhlasení vždy v dostatečném časovém předstihu.

Bližší informace k vybraným seminářům je možné nalézt v nabídce pravého sloupce.